LA TECNOLOGIA A L'ESO 
            Un Web Personal "d'autor".ÍNDEX   FÒRUM   XAT   SOBRE L'AUTOR   CON
TACTE

PROPOSTA NORMATIVA TREBALLS ESCRITS

A. ESTRUCTURA DEL TREBALL.

1.- ÍNDEX.
A la pàgina índex figuraran cadascuna de les parts del treball i els seus apartats, amb la numeració assignada.

2.- INTRODUCCIÓ.
a) Motius pels quals s'ha escollit el tema.
b) Parts que estudiaran.
c) Objectius: finalitat del treball.
d) Metodologia: procediments que es fan servir.

3.- RESUM (abstract). És un text breu en què s’informa del contingut i la naturalesa del document, a fi que el lector pugui decidir si vol llegir el treball sencer.

4. COS DEL TREBALL. Desenvolupar l'índex.
a) Títol.
b)Subtítol.
c)Apartats.

5. CONCLUSIONS. Han de ser el resultat de la presentació clara i ordenada de les deduccions fetes al llarg del treball.
a) Què s'ha après?. Concretar-lo
b) Què ha interessat més a l'autor del treball? Per què?
c) S'han assolit els objectius? Explica les raons.

6. BIBLIOGRAFIA. Citar l'autor en majúscules amb el cognom i el nom, el títol en cursiva (si el treball és a mà subratllat), l'editorial, ciutat i any d'edició. (Si és una enciclopèdia, el nom que té i el volum). S'ordena alfabèticament segons els cognoms dels autors. Si es tracta d'una WEBGRAFIA es posarà l'adreça completa de la pàgina. No confondre amb "Google", és un cercador.

B. PRESENTACIÓ DEL TREBALL.

a) Portada. Ha de contenir el títol que ha d'anar centrat i en negreta. A la part inferior esquerra s'hi escriuen els cognoms i el nom de l'autor/autora (per ordre alfabètic si hi ha més d'un autor) i la data.
S'han d'utilitzar fulls DIN A4, deixant uns marges aproximats de tres centímetres (el superior o l'esquerre poden ser un xic més amplis). El punt i a part (sangria) més endinsat. La lletra haurà de tenir un tamany "12" en l'ordinador o similar si és màquina d'escriure, les pàgines estaran numerades.

AQUESTS SÓN ELS ERRORS MÉS FREQÜENTS EN PRESENTAR ELS TREBALLS:

1.- NO planificar el treball o no seguir la normativa per a la presentació de treballs. És important fer un pla de treball.
2.- Organitzar l'ordre d'exposició dels diferents apartats. No convé explicar coses que corresponguin a altres apartats.
3.- Tipus de lletra que, obligatòriament, s'ha d'emprar: Times New Roman, tamany 12 i sense negreta. Es pot, per les característiques del treball, emprar un altre tipus de lletra; el text, però ha de tenir un tamany similar a 12. Si us plau, utilitzeu el color negre pel text. Esporàdicament podeu utilitzar altres colors pels títols però no n'abuseu.
4.- No et limitis a fer un "copiar y pegar", sobretot si ho poses en el treball sense llegir-lo. No et sorprenguis...és força habitual !
5.- Compte amb no seguir el fil de les explicacions: el professor no segueix sempre el fil i retrocedeix o avança segons convingui. Recorda fer un guió previ.
6.- No facis les imatges més grans o en posis moltes perquè "ompli" el treball. Si no hi ha un altre remei, enganxa-les amb cola però és millor insertar-les directament a la pàgina.
7.- GOOGLE NO ÉS una adreça vàlida de recollida d'informació. En l'apartat BIBLIOGRAFIA/WEBGRAFIA no ha d'aparéixer "Google" perquè és un cercador de pàgines que tenen informació. SÍ has de posar les que surten en el Google.

AQUEST TREBALL ESTÀ PENSAT PER PRIMER D'ESO.

VEURE COM ES FA LA MEMÒRIA D'UN PROJECTE (BARÒMETRE)

Cal no confondre la memòria d'un projecte, amb el projecte i amb la pàgina que acabes de llegir de com presentar un treball. El projecte es fa abans de fabricar qualsevol cosa. La memòria es fa al final, després d'haver fabricat, on apareix tota la informació nova com dificultats de muntatge, utilització adequada de materials, funcionament òptim...i possibles solucions o millores si  no hagués acabat com esperavem.