LA TECNOLOGIA A L'ESO 
            Un Web Personal "d'autor".ÍNDEX   FÒRUM   XAT   SOBRE L'AUTOR   CON
TACTE

Web personal de Manel Debés

La Casa Ecològica

Per començar...

Tots sabem que la cultura occidental consumeix a una velocitat terrible els recursos del nostre planeta.
És una frase que hem sentit moltes vegades i que sembla que això no passarà mai. Podrà tardar més o
menys temps, però si no comencem a estalviar dels recursos que ens ofereix la natura, poc hi podrem fer
per salvar-la: desglaç dels casquets polars, índex de contaminació aqüífer i atmosfèric molt elevat,
deixalles que no sabem que fer-ne d'elles i un consumisme creixent.

Actualment la Generalitat de Catalunya ha promogut un decret d'ecoeficiència que fa referència fonamentalment a paràmetres ambientals des del punt de vista tèrmic i de bondat de les condicions d'habitabilitat i sostenibilitat. En aquest sentit el decret contempla tres aspectes principals: estalvi
d'aigua mitjançant sistemes de separació d'aigües pluvials i residuals, aixetes de baix consum i sistemes
economitzadors a les cisternes; estalvi energètic amb una millora del l'aïllament dels edificis ( tant a nivell
tèrmic com acústic) i la utilització de l'energia solar alternativa per la producció d'aigua calenta sanitària,
en percentatge en funció de la ubicació del municipi i el consum; i per últim, aquest decret marca una
puntuació mínima de 10 punts que ha d'assolir un edifici en termes d'aprofitament de l'energia per sistemes indirectes (cobertes ajardinades, detectors de presència pel control de la il·luminació, utilització de
productes prefabricats, etc.).

Per a més info visiteu: http://www.sostenible.es/pubnoticia/inici.asp?p_idioma=1&p_id=401613

 

I que té a veure la casa ecològica?

Moltes vegades haurem sentit parlar de la casa ecològica. Però, perquè cada cop té mes força?

Què podríem fer per tenir una casa ecològica? El primer aspecte negatiu el tindrem si ja està construïda i no s'han seguit criteris ecològics. Vegem quins requisits deuria complir la nostra casa, o quins canvis deuríem
fer, dins de les nostres possibilitats (econòmiques sobretot) per aconseguir que la nostra casa no tingui un impacte excessiu amb el medi ambient.

Situació: les línies elèctriques d'alta tensió, els transformadors elèctrics de zones industrials, les falles geològiques o els corrents d'aigua subterrànies són nocives per a la salut.

Adaptació al paisatge: trenca la teva casa l'harmonia amb l'entorn? L'Ajuntament vetlla perquè les construccions respectin l'entorn del poble.

Estalvi d'energia: és autosuficient o gasta molt poca energia procedent de l'exterior?, Té les seves pròpies fonts d'alimentació: acumuladors solars, molins de vent, panells fotovoltaics? Consumeix poca aigua o la
recicla? Per exemple: l'aigua de la dutxa o les mans es guarda en un dipòsit l'aigua del qual s'utilitzarà com
aigua del vàter.

Aïllament tèrmic. S'ha construit tenint en compte l'aïllament de les parets, finestres i portes? És obligatori
que les parets exteriors siguin dobles amb un aïllant tèrmic en mig. No és obligatori el doble vidre a les
finestres.

Disseny bioclimàtic: l'orientació de les finestres i la distribució dels espais tenen en compte les condicions
del terreny, el recorregut del sol, els corrents d'aire? Les finestres, depenent de la zona, haurien de ser sobredimensionades per aprofitar millor el Sol en èpoques de fred.

La casa ha d'estar il·luminada i fer poc necessari l'aire condicionat i la calefacció.

Vegetació: la vegetació exterior i interior té un efecte descontaminant, disminueix els sorolls i regula la temperatura i la humitat alhora que relaxa el cos. Com està de verd la teva casa? Atenció amb l'excés de plantes a les habitacions: són éssers vius i també necessiten l'oxígen !

Materials ecològics: són aquells de procedència local, renovables, confortables, reciclables, no contaminants ni perjudicials a la salut: radioactius o que generin electricitat estàtica, pols que produeixi alèrgies...

Si volem ser ecològics també haurem de reciclar (3R). Haurem de disposar de contenidors per guardar els diferents materials de rebuig.

Si volem que els arbres no desapareguin, com haurien de ser els mobles? És difícil canviar l'opinió però seria
més lògic la substitució de la fusta per un tipus de material més ecològic.

 

BIOCLIMÀTICA.

Les vivendes contaminen molt, tant a l'edificar-les como a l'habitar-les. La resposta a aquest problema és apostar per la construcció sostenible. H. BLANCO

MELISA TUYA. La construcció no és una activitat que beneficiï precisament al mediambient. Més aviat al
contrari, és la responsable d'un gran consum de materials i energia. El Worldwatch Institute sosté que la meitad de residus i pol·lució del planeta procedeixen d'aquest sector. Per això l'objectiu de la bioclimàtica és construir de manera que l'impacte sobre la naturalesa sigui menor. Carlos Expósito, arquitecte soci d'Alia i membre d'Ambientectura, aclareix que a Espanya tot just es construeix d'aquesta manera: «Hi ha uns pocs casos aïllats, suficients per comprovar que el tema és viable, però la proporció respecte al total edificat segueix sent gairebé anecdòtica. Ara és quan s'està prenent consciència».

Els costos no són tan elevats. Com a molt, poden suposar el 10% sobre el preu de construcció. «I hi ha mesures que no costen gens, n'hi ha prou que el projecte ho tingui en compte, com orientar bé la parcel·la o fer finestres més grans i orientades sempre al sud».

Per què no té resó en la societat?

_«Amb l'edificació de baix impacte ambiental estem plantejant revisar en profunditat els models de producció i de gestió dels sectors immobiliari i energètic, dos gegantins amb inèrcia a mantenir tot segons està, sobretot en el cas del primer», sosté Expósito. Apunta altre motiu: el desconeixement generalitzat, més per preocupació que per qualsevol altre motiu, en els agents implicats en el sector: enginyers, promotors, arquitectes...

Aquests últims surten de les facultats sense tenir gaire formació en aquesta matèria. Finalment, el promotor ja ven el que construeix al màxim preu de mercat i qualsevol petit canvi que elevi el cost ho percep com una pèrdua.

 

RES DE NOU SOTA EL SOL.

La bioclimàtica no és quelcom que s'hagi creat ara. En absolut. Instintivament, l'home, des que va triar la primera cova per viure, s'ha servit dels materials més adequats a les característiques mediambientals de la seva regió i ha procurat treure partit a les energies naturals mitjançant una adequada orientació al sol. Això és el que duu, per exemple, a emblanquinar les cases andaluses, mentre que en el nord s'empren aïllants naturals com la fusta.

info de: http://www.20minutos.es/data/edicionimpresa/barcelona/BAR_23_06_05.pdf

De tots és sabut que una mesura important per evitar la contaminació del nostre planeta és el reciclatge de materials i energètic: Per què no aprofitar el Sol per produir electricitat o escalfar l'aigua sanitària o d'una piscina?

Un altre inconvenient que trobem és que per adaptar les cases construïdes sense el concepte ecològic, cal fer una important inversió de diners que, per una banda molts no estan disposats a fer (no té ajuda estatal o autonòmica) i, per l'altre, el benefici real que suposa aquesta inversió ja que és una mesura que no ha de contemplar l'economia enfront del benefici ecològic... A més, sembla que la casa ecològica ha de ser individual, amb terreny propi per poder construir amb les condicions necessàries. Un pis que el volguem adaptar (no tots es podran adaptar) no sembla ser el model ideal de casa ecològica...

 

EXEMPLES DE L'APLICACIÓ DE LES ENERGIES ALTERNATIVES (MÉS RESPECTUOSES AMB EL MEDI AMBIENT)

A Sant Andreu de la Barca s'ha construit la primera església amb climatització geotèrmica. Què és la geotèrmia? És un sistema que aprofita la calor de l'interior de la Terra per escalfar un edifici. En aquest cas, han fet tres forats de 100 m de profunditat i s'hi ha introduit un tub per on passa aigua.A aquesta profunditat la temperatura és constant tot l'any (17 ºC). Això fa que durant l'hivern l'aire fred que passa a prop dels tubs amb aigua s'escalfi i atemperi l'ambient. A l'estiu es produeix el fenomen contrari. En un principi, escalfa tota l'església, uns 400 metres quadrats però a una altura màxima de 2 m d'alçada. Per augmentar l'altura s'hauria d'augmentar la profunditat dels tubs.

 

***************************************************************************

A l'actualitat, els diferents governs autonòmics estan introduint normatives que afecten a la construcció de nous habitatges. A Catalunya podem veure aquesta informació més completa a l'Agència d'Energia de Barcelona .

El fet de construir els habitatges poc sostenibles i l'augment del comsum de les nostres fonts energètiques principals (petroli i els seus derivats, principalment) estan provocant canvis en la forma de construir els habitatges. Amb l'aplicació d'aquesta normativa de manera progressiva, el paisatge des de l'aire, típic de les nostres ciutats, anirà essent substituit pels panells fotovoltàics o solars, però els materials emprats en la construcció i la gestió dels recursos energètics dels nostres habitatges també patiran canvis importants.

 

NOU MODEL D'HABITATGE: SOSTENIBLE

Projectes d'arquitectes com Emilio Ambasz, Mario Cucinella, Norman Foster, David Kirkland, Antonio Lamela, Enrique León, Íñigo Ortiz, Richard Rogers o Ken Yeang conformenun seguit d'arquitectes innovadors. L'aposta d'aquests arquitectes és demostrar quin és el significat correcte de la paraula sostenible quan parlem d'habitatges. Aquesta paraula implica «un compromís d'equilibri social i desenvolupament humà». Per a això cal optimitzar els recursos i materials, disminuir el consum energètic, els residus, les emissions, el mantenimen dels edificis i, de la mateixa manera, fomentar les energies renovables.

Edifici Acros, en Fukuoka, Japó, un projecte d'Emilio Ambasz. FOTO: EMILIO AMBASZ. Font: 20minutos.es (27.05.10).

Nou model de casa sostenible


  Si us plau, feu referència del web.